هاست لینوکس دایرکت ادمین وردپرس و جوملا ایران

هاست لینوکس دایرکت ادمین وردپرس و جوملا ایران

هاست لینوکس دایرکت ادمین
فضای ذخیره 500 مگابایت
پهنای باند نامحدود
دیگر امکانات نامحدود
مکان سرور ایران
کنترل پنل دایرکت ادمین
بکاپ توسط کاربر
ssl رایگان
ماهیانه 7000 تومان
هاست لینوکس دایرکت ادمین
فضای ذخیره 700 مگابایت
پهنای باند نامحدود
دیگر امکانات نامحدود
مکان سرور ایران
کنترل پنل دایرکت ادمین
بکاپ توسط کاربر
ssl رایگان
ماهیانه 9000 تومان
هاست لینوکس دایرکت ادمین
فضای ذخیره 1000 مگابایت
پهنای باند نامحدود
دیگر امکانات نامحدود
مکان سرور ایران
کنترل پنل دایرکت ادمین
بکاپ توسط کاربر
ssl رایگان
ماهیانه 12000 تومان

هاست لینوکس دایرکت ادمین وردپرس و جوملا ایران

هاست لینوکس دایرکت ادمین وردپرس و جوملا ایران

هاست لینوکس دایرکت ادمین
فضای ذخیره 200 مگابایت
پهنای باند نامحدود
دیگر امکانات نامحدود
مکان سرور ایران
کنترل پنل دایرکت ادمین
بکاپ توسط کاربر
ssl رایگان
ماهیانه 4000 تومان
هاست لینوکس دایرکت ادمین
فضای ذخیره 300 مگابایت
پهنای باند نامحدود
دیگر امکانات نامحدود
مکان سرور ایران
کنترل پنل دایرکت ادمین
بکاپ توسط کاربر
ssl رایگان
ماهیانه 5000 تومان
هاست لینوکس دایرکت ادمین
فضای ذخیره 400 مگابایت
پهنای باند نامحدود
دیگر امکانات نامحدود
مکان سرور ایران
کنترل پنل دایرکت ادمین
بکاپ توسط کاربر
ssl رایگان
ماهیانه 6000 تومان

هاست لینوکس دایرکت ادمین وردپرس و جوملا خارج

هاست لینوکس دایرکت ادمین وردپرس و جوملا خارج

هاست لینوکس دایرکت ادمین
فضای ذخیره 500 مگابایت
پهنای باند نامحدود
دیگر امکانات نامحدود
مکان سرور خارج
کنترل پنل دایرکت ادمین
بکاپ توسط کاربر
ssl رایگان
ماهیانه 7000 تومان
هاست لینوکس دایرکت ادمین
فضای ذخیره 700 مگابایت
پهنای باند نامحدود
دیگر امکانات نامحدود
مکان سرور خارج
کنترل پنل دایرکت ادمین
بکاپ توسط کاربر
ssl رایگان
ماهیانه 9000 تومان
هاست لینوکس دایرکت ادمین
فضای ذخیره 1000 مگابایت
پهنای باند نامحدود
دیگر امکانات نامحدود
مکان سرور ایران
کنترل پنل دایرکت ادمین
بکاپ توسط کاربر
ssl رایگان
ماهیانه 12000 تومان

هاست لینوکس دایرکت ادمین وردپرس و جوملا خارج

هاست لینوکس دایرکت ادمین وردپرس و جوملا خارج

هاست لینوکس دایرکت ادمین
فضای ذخیره 200 مگابایت
پهنای باند نامحدود
دیگر امکانات نامحدود
مکان سرور خارج
کنترل پنل دایرکت ادمین
بکاپ توسط کاربر
ssl رایگان
ماهیانه 4000 تومان
هاست لینوکس دایرکت ادمین
فضای ذخیره 300 مگابایت
پهنای باند نامحدود
دیگر امکانات نامحدود
مکان سرور خارج
کنترل پنل دایرکت ادمین
بکاپ توسط کاربر
ssl رایگان
ماهیانه 5000 تومان
هاست لینوکس دایرکت ادمین
فضای ذخیره 400 مگابایت
پهنای باند نامحدود
دیگر امکانات نامحدود
مکان سرور خارج
کنترل پنل دایرکت ادمین
بکاپ توسط کاربر
ssl رایگان
ماهیانه 6000 تومان